Pensum til 5. kyû (五級 – gokyû)

KIHON:
1.    Junzuki, chudan

2.    Ageuke, gyaku zuki

3.    Soto uke, gyaku zuki

4.    Uchi uke, gyaku zuki

5.    Shotu uke, kokutsu dachi

6.    Maegeri, chudan

7.    Yokogeri keage, kiba dachi

8.    Yokogeri keage, kiba dachi

9.    Yokogeri kekomi, kiba dachi

10. Yokogeri kekomi, kiba dachi

1.    5x ====> Zenshin

2.    5x <==== Koochin

3.    5x ====> Zenshin

4.    5x <==== Koochin

5.    5x ====> Zenshin

6.    5x <==== Zenshin

7.    3x ====> Zenshin

8.    3x <==== Zenshin

9.    3x ====> Zenshin

10. 3x <==== Zenshin

KATA:
Heian Sandan

Skal fremvise en af disse: Taikyoku Shodan, Heian Shodan, Heian Nidan

KUMITE:
Kihon ippon kumite (højre og venstre side):

Jôdan, chûdan, mae-geri

Print Friendly, PDF & Email