Vedtægter


§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningen BUSHIKAN Karate-dô er stiftet den 1. februar 2018 og har hjemsted i Greve kommune. Bestyrelsen forpligter sig til at sikre, at klubben til enhver tid er indmeldt i et stilartsforbund.

§ 2 – Formål

Foreningens formål er at dyrke Shotokan-karate og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 – Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, dog kan børn under 6 år kun optages på alderssvarende hold. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4 – Indmeldelse

Indmeldelse skal ske på foreningens indmeldelsesblanket der kan afleveres til foreningens bestyrelse eller via e-mail. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5 – Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt eller via e-mail, til foreningens bestyrelse med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 – Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Ved indmeldelse og træningsstart efter sæsonstart betales fuldt kontingent for perioden. De til enhver tid gældende kontingenter, indbetalingsterminer og opkrævningsform kan oplyses ved kontakt til bestyrelsen og fremgår af foreningens hjemmeside.

§ 7 – Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved manglende betaling af kontingent efter 1 mdr. efter sæsonstart betragtes dette som en automatisk udmeldelse.

§ 8 – Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt i en periode af op til 1 år eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser
Se bilag ”BUSHIKAN Karate-dô – retningslinjer for medlemsforpligtelser” for nærmere beskrivelse. Seneste version er altid den gældende.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 

§ 9 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel ved annoncering via opslag i klubben, på klubbens hjemmeside og på klubbens sociale medier.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt, dog kan hvert fremmødt medlem højst have fuldmagt fra 2 medlemmer. Ingen fuldmagt kan repræsentere mere end 1 stemme.

Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men kan lade sig repræsentere af en forælder eller lovlig værge, der på barnets vegne har stemmeret på generalforsamlingen.

Indbudte gæster har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dette er dog ikke gældende vedrørende foreningens opløsning, jf. vedtægternes § 18.

§  10 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen (forslagene anføres i fuld ordlyd)
 7. Forslag fra medlemmerne (forslagene anføres i fuld ordlyd)
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af formand (i lige år)
 • Valg af kasserer (i ulige år)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
 1. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Eventuelt (herunder kan der ikke sættes forslag under afstemning)

§ 11 – Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og §18.

Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når blot ét medlem kræver skriftlig afstemning.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 § 13 – Bestyrelsen m.m.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år på den ordinære generalforsamling.  Bestyrelsesmedlemmerne er herefter på valg med skiftevis 3 medlemmer og 2 medlemmer hvert andet år.  
Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger, der er offentligt tilgængelige for medlemmerne, og som på begæring skal oplæses på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der skal minimum afholdes 2 bestyrelsesmøder pr. træningssæson.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Valgbare til bestyrelsen er klubbens aktive og deltagende medlemmer, der er fyldt 18 år (og har stemmeret, jf. § 9). Valgbare til bestyrelsen er også en (1) forælder til et aktivt medlem under 18 år. Dersom det aktive medlem under 18 år forlader klubben eller fylder 18 år i valgperioden, udtræder pågældendes forældre af bestyrelsen og erstattes af 1. suppleanten.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en af de valgte suppleanter.

 1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne for at tilsikre kontinuitet ved evt. udtrædende bestyrelsesmedlem. 1. suppleanten har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.
 2. og 3. suppleant kan deltage i bestyrelsesmøderne efter eget ønske og har heller ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.

Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af foreningens bestyrelse, skal dennes afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Bestyrelsen er forpligtet til at nedsætte et råd (Shihankai), der er ansvarlig for klubbens karatetekniske linje samt fortolkning af graduering og stilartspensum.

Shihankai består minimum af 3 af de til enhver tid 10 højest graduerede og mest erfarne, aktive instruktører i klubben.

Shihankai-medlemmer kan ikke samtidig bestride foreningshvervet som formand, næstformand, kasserer, men kan indtræde på anden bestyrelsespost. (Forklaring ”anden bestyrelsespost ” – dvs. alm. medlem / sekretær eller deltagende suppleant).

Se retningslinjer for ”BUSHIKAN Shihankai – et karateteknisk råd” for nærmere beskrivelse. Seneste version er altid den gældende.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. Bestyrelsen kan beslutte, at der evt. kan være behov for, at visse udvalg kan besættes med ikke-medlemmer, f.eks. et festudvalg eller lignende.

§ 14 – Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15 – Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 – Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 10.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 – Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 – Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Opdaterede foreningsvedtægter er godkendt på generalforsamling den 9. juni 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email

Nye indlæg

Succes ved stævne i Italien

Bushikan har været til Black Belt Cup i Lecco, Italien, der blev afholdt for 7. gang i år i weekenden 9-10. marts. Stævnet er vokset i årenes løb og var denne gang rekordstort med over 700 starter fra 7 forskellige lande: Ukraine, Polen, Schweiz, Georgien, Slovakiet, Danmark og Italien.

I kata er der stilartsinddeling og desuden åbne klasser. Deltagelse i sidstnævnte forudsætter, at man også stiller op i sin egen stilart. 

Bushikan var repræsenteret af Gitte, Michael og Malene, der hver stillede op i både Shotokan og åben klasse, og som opnåede følgende resultater: 

GULD til Malene i kata åben 51+, SØLV i kata Shotokan 36+.
SØLV til Gitte i kata åben 51+.
BRONZE til Michael i både kata åben 51 + og kata Shotokan 36+.

Kenneth sensei var med som coach for DKC (Danish Karate Confederation), dvs. Bushikan, Taifu og Tårnby Karate, der tilsammen stillede med et stort hold. De samlede resultater blev 18 medaljer til DKC:  7 guld, 6 sølv og 5 bronze.  

Flere billeder her.

 
Print Friendly, PDF & Email
 1. Diplomuddeling Kommentarer lukket til Diplomuddeling
 2. Stor succes i Hørsholm Kommentarer lukket til Stor succes i Hørsholm
 3. Graduering Kommentarer lukket til Graduering
 4. Flotte resultater til Bushikan/DKC ved EM Kommentarer lukket til Flotte resultater til Bushikan/DKC ved EM
 5. Danish Open 28-29. oktober Kommentarer lukket til Danish Open 28-29. oktober
 6. Guld ved Shotokan Cup til Michael sensei Kommentarer lukket til Guld ved Shotokan Cup til Michael sensei
 7. VM-guld til Bushikan Kommentarer lukket til VM-guld til Bushikan
 8. Nye grader i Bushikan Kommentarer lukket til Nye grader i Bushikan
 9. Guld og bronze til Bushikan Kommentarer lukket til Guld og bronze til Bushikan