Dopingregler

Medlemmer af Bushikan Karate-dô er per 1. juni 2018 qua klubbens medlemskab af UKDK/United General Karate (UGK) underlagt Anti Doping Danmarks regler om doping. Dette betyder, at Anti Doping Danmark kan aflægge uanmeldt besøg i klubben i forbindelse med træning og udtage medlemmer til kontrol. Medlemmer af Bushikan Karate-dô kan også blive udtaget til kontrol i forbindelse med stævnedeltagelse. Læs nærmere om dopingreglerne nedenfor.

 

Dopingregler for United General Karate, Denmark (UGK)

1. WUKF – World Union of Karate-Do Federations

Ifølge vedtægterne for UGK er forbundet medlem af WUKF – World Union of Karate-Do Federations. UGK er forpligtet til at følge WUKF’s regler, herunder evt. dopingregler.

2. Danmarks Idrætsforbunds og Anti Doping Danmarks Nationale Antidopingregler

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Anti Doping Danmark (ADD) har i fællesskab vedtaget de Nationale Antidopingregler. Disse bygger på WADA’s World Anti Doping Code og har direkte virkning for medlemsforbund under DIF.

UGK har ved beslutning i Bestyrelsen i UGK den 1 juni 2018 vedtaget, at UGK er forpligtet af de Nationale Antidopingregler med de ændringer og begrænsninger, der følger af nærværende dopingregler.

3. Baggrund og formål

Med baggrund i § 9 i Lov om fremme af integritet i idrætten har UGK og Anti Doping Danmark den 1. juni 2018 indgået en samarbejdsaftale om bekæmpelse af doping i UGK. Samarbejdsaftalen skal sikre, at ADD gennemfører dopingkontrol i UGK, og at overtrædelser af aftalen sanktioneres i overensstemmelse med disse dopingregler.

4. Definition af doping

“Doping” betragtes i henhold til § 1, stk. 2 i Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten som stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler samt sløringsstoffer for anabole steroider.

5. Dopingkontrol

ADD kan foretage kontrolbesøg under både konkurrence og træning. Kontrolbesøg forestås af ADD’s fitnesskonsulenter/dopingkontrollanter.

ADD’s dopingkontrol udføres i overensstemmelse med ADD’s til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol.

Dopingprøverne analyseres på et WADA-akkrediteret laboratorium eller på et laboratorium, som ADD vurderer opfylder tilsvarende krav om kvalitet, sikkerhed og anonymitet.

ADD videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af dopingreglerne til UGK og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

6. Forpligtelser for medlemmer under UGK

Doping er forbudt for medlemmer under UGK, jfr. definitionen på doping ovenfor.

Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt for medlemmer under UGK.

Ethvert medlem under UGK er forpligtet til at afgive dopingprøve, hvis personen indkaldes til dopingkontrol i overensstemmelse med ADD’s procedure for dopingkontrol. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD-dopingkontrollant eller fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s kontrolansvarlige.

Undladelse af at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil og anden unddragelse af dopingkontrol sidestilles med positiv dopingprøve.

Tilståelse eller offentlig indrømmelse af brug af doping, salg af dopingmidler m.v. kan sidestilles med positiv dopingprøve og kan efter indstilling fra ADD medføre sanktion.

7. Resultathåndtering

Såfremt en person er testet negativ, registrerer ADD resultatet og orienterer UGK. Personen kan få udleveret sit analyseresultat ved henvendelse til ADD.

Vurderingen af, om en person har overtrådt dopingreglerne, foretages i første omgang af ADD. Såfremt en person er testet positiv, eller ADD konstaterer anden overtrædelse af reglerne, sender ADD sagen til UGK til videre behandling og afgørelse.

Afgørelser truffet af UGK’s bestyrelse i 1. instans kan af personen, UGK og ADD appelleres til en uafhængig voldgift/voldgiftsmand nedsat/udpeget af ADD og UGK’s bestyrelse i fællesskab. Appellen skal indbringes senest 4 uger efter modtagelse af meddelelsen om sanktionen. Appellen har ikke opsættende virkning.

8. Sanktioner for overtrædelse af dopingreglerne

Ved første overtrædelse skal UGK udelukke personen i 2 år fra alle aktiviteter under UGK.

Herudover skal UGK oplyse personen om, at der på baggrund af overtrædelsen vil ske en udelukkelse i 2 år fra:
– alle motions- og fitnessaktiviteter i fitnesscentre, der har en kollektiv eller individuel samarbejdsaftale med ADD,
– alle aktiviteter, der er omfattet af Dopingreglement for motionsidræt, samt
– et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner under Firmaidrætten, DGI og DIF.

Endvidere skal UGK oplyse personen om, at vedkommende er udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af de Nationale Antidopingregler.

Ved sanktionsudmålingen kan der dog tages hensyn til særlige omstændigheder, jfr. principperne i de Nationale Antidopingregler artikel 10.4-10.6.

Ved anden overtrædelse skal der ske udelukkelse i 4 år fra både de anførte motions- og fitnessaktiviteter samt fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af de Nationale Antidopingregler.

Ved tre eller flere overtrædelser kan der ske udelukkelse for bestandig fra både motions- og konkurrenceaktiviteter.

9. Status under udelukkelse

En person, der er udelukket, må ikke under udelukkelsen træne eller konkurrere under UGK. Personen må heller ikke deltage i konkurrencer eller aktiviteter, herunder træningslejr, opvisning eller træning, som er godkendt eller arrangeret af DIF eller dettes specialforbund, DGI, Firmaidrætten eller en klub/forening herunder, eller i konkurrencer, der godkendes eller arrangeres af en professionel liga eller en organisation, der arrangerer idrætsarrangementer på internationalt eller nationalt plan.

Hvis en person, der er udelukket, overtræder forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen som beskrevet i stk. 1., skal UGK efter indstilling fra ADD beslutte, at den oprindelige udelukkelsesperiode starter forfra fra datoen for overtrædelsen.

10. Dopingregistret

Jfr. Lov om fremme af integritet i idrætten § 9 b fører ADD et elektronisk register (dopingregistret), der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion. Personer, der ikendes sanktion efter dopingreglerne, vil blive registreret i dopingregistret efter de gældende regler herfor.

11. Gensidig anerkendelse

Afgørelser vedrørende sanktioner m.v. truffet af DIF’s Dopingnævn, af DIF, DGI og Firmaidrættens fælles Motionsdopingnævn, af fitnesscentre med samarbejdsaftale med ADD samt af andre antidopingorganisationer i overensstemmelse med World Anti Doping Code har automatisk gyldighed for UGK.

Disse dopingregler har gyldighed fra 1. juni 2018.

Print Friendly, PDF & Email